Jammer, de volgende ALV is pas op 20 april 2018!

 

Zoals gebruikelijk is ook in de statuten van Maas en Roer vastgelegd dat het bestuur als taak heeft om de vereniging te besturen. In feite omvat besturen alles wat nodig is om de vereniging in stand te houden en te laten functioneren, inclusief de exploitatie van onze eigen haven. Het bestuur heeft dus een breed pakket aan taken, met altijd verrassingen en uitdagingen en de noodzaak tot het maken van keuzes. Niet altijd gemakkelijk dus; een proces dat inzet en flexibiliteit vraagt, maar dat een gevoel van voldoening oplevert als je bij de gezellige borrel na een dynamische bestuursvergadering mag concluderen dat er toch weer goede besluiten zijn genomen – in het belang van een bloeiende vereniging.

 

De statuten begrenzen de taak van het bestuur concreet voor wat betreft transacties die onroerend goed betreffen, of het aangaan van geldleningen: daar moet de ALV goedkeuring voor geven. Daarnaast heeft de ALV een aantal andere met name genoemde bevoegdheden, zoals goedkeuring van het jaarverslag, benoeming en ontslag van bestuursleden en wijziging van de statuten (dit laatste zal bij Maas en Roer op 20 april aan de orde zal komen).

 

Naast die formele punten die altijd op de agenda van een ALV staan, gebruiken we de ALV bij Maas en Roer ook om de leden op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen en plannen voor de kortere en langere termijn. Juist omdat ook via onze website, ’t Spant en Facebook veel informatie wordt verstrekt, kan in de ALV gericht aandacht gegeven worden aan nieuwe ontwikkelingen, met ruimte voor een open en constructieve discussie tussen leden en het bestuur. Daarbij mag niet vergeten worden dat ook het bestuur bestaat uit leden, die als vrijwilligers tijd vrij maken voor deze taak.

 

Een ALV die behalve vervulling van formele verplichtingen ook mooie discussies oplevert en vooral ook gezellig is, vormt een stimulans voor verdere inzet voor de vereniging. De ruime opkomst van (aspirant)leden naar onze ALV laat zien dat ook zij die betrokkenheid en inzet hebben. Jammer dus dat in de afgelopen 2 ALV’s  na de pauze (aspirant)leden vertrokken, omdat ze ‘tenenkrommend moesten aanzien dat er een wantrouwige sfeer over de ALV hing waarbij het bestuur steeds in de verdediging werd gedwongen’.

 

 

 

Natuurlijk hebben ook wij als bestuur gemerkt dat de sfeer in de ALV niet was zoals het zou moeten zijn. Wij vertellen steeds weer (we zeggen het hier nogmaals) dat wij altijd – het hele jaar door - open staan om (kritische) vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken als dingen niet duidelijk zijn, om onnodige gevoelens van onvrede en foute veronderstellingen te voorkomen. Toch blijken vragen en meningen soms een half jaar lang opgespaard te worden om dan in de eerstvolgende ALV te leiden tot een discussie die niet constructief is maar neigt naar onprettig. En daarmee dus volstrekt onnodig een negatief stempel drukt op de vereniging.

 

Een en ander betekent zeker niet dat het bestuur discussies in de ALV uit de weg zal gaan. Maar we willen wel een oproep doen om samen te proberen de sfeer rond dergelijke discussies prettiger en constructiever te maken zodat nieuwe aspirantleden als vanzelfsprekend met veel plezier een volgende ALV en andere activiteiten van onze vereniging zullen bijwonen en we het gevoel houden ons gezamenlijk in te spannen voor een mooie toekomst voor onze vereniging. Daarnaast zal een positieve sfeer het ook makkelijker maken om kandidaten te vinden voor vrijkomende bestuursfuncties. Dus in ons aller belang!

En dan hopen dat u denkt: jammer dat 20 april nog zo ver weg is…..

 

Het bestuur van Maas en Roer : Fons van Gent, Stan van der Leeuw, Han Neuteboom, René van der Zweep, Tiberius Dreichlinger, Carmita Udo en Peter van Kann.